امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 358 سال 97 – ترخیص گوشت های وارداتی

بخشنامه 358 سال 97 – ترخیص گوشت های وارداتی

بخشنامه 358 سال 97 – ترخیص گوشت های وارداتی

خلاصه:

بخشنامه 358 سال 97 – ترخیص گوشت های وارداتی ابلاغ نامه هیأت محترم دولت مبنی بر هماهنگی وزارت امور اقتصادی (گمرک) با وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ترخیص تسریع در ترخیص گوشت های وارداتی 3/12/1397 - 1486292/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 358 سال 97 – ترخیص گوشت های وارداتی

بخشنامه 358 سال 97 – ترخیص گوشت های وارداتی
ابلاغ نامه هیأت محترم دولت مبنی بر هماهنگی وزارت امور اقتصادی (گمرک) با وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ترخیص تسریع در ترخیص گوشت های وارداتی
تاریخ: 3/12/1397
شماره: 1486292/97
به پیوست تصویر نامه شماره 154684/56274 مورخ 17/11/97 هیات محترم دولت موضوع مصوبات جلسه مورخ 17/11/97 مبنی بر " هماهنگی وزارت امور اقتصادی... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار