امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 359 سال 97 – تاکید بر کاهش کالاهای رسوبی در گمرکات اجرایی

بخشنامه 359 سال 97 – تاکید بر کاهش کالاهای رسوبی در گمرکات اجرایی

بخشنامه 359 سال 97 – تاکید بر کاهش کالاهای رسوبی در گمرکات اجرایی

خلاصه:

بخشنامه 359 سال 97 – تاکید بر کاهش کالاهای رسوبی در گمرکات اجرایی 4/12/1397 - 1486688/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 359 سال 97 – تاکید بر کاهش کالاهای رسوبی در گمرکات اجرایی

بخشنامه 359 سال 97 – تاکید بر کاهش کالاهای رسوبی در گمرکات اجرایی
تاکید بر کاهش کالاهای رسوبی در گمرکات اجرایی و بررسی و پیگیری اظهارنامه های در جریان از ابتدای سال جاری تا 97/10/21 و اعمال روند متروکه نمودن کالاهای موضوع اظهارنامه های در جزیان و کالاهای موجود رسوب شده وفق ماده 24 قانون امور گمرکی و 54 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
تاریخ: 4/12/1397
شماره: 1486688/97
به پیوست تصویر نامه شماره 1330436/97 مورخ 30/10/97 مدیر کل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی، در خصوص کاهش کالاهای رسوبی در... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار