امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه 360 سال 97 - ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید

بخشنامه 360 سال 97 - ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید

بخشنامه 360 سال 97 - ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید

خلاصه:

بخشنامه 360 سال 97 - ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید 4/12/1397 - 1490666/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 360 سال 97 - ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید

بخشنامه 360 سال 97 - ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید
تاریخ: 4/12/1397
شماره: 1490666/97
پیرو بخشنامه شماره 696451/97 مورخ 12/6/97، موضوع ممنوعیت صادرات شکر، با عنایت به نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 24/11/97 دفتر... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار