امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه 361 سال 97 – الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات

بخشنامه 361 سال 97 – الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات

بخشنامه 361 سال 97 – الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات

خلاصه:

بخشنامه 361 سال 97 – الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات 4/12/1397 - 1490725/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 361 سال 97 – الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات

بخشنامه 361 سال 97 – الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات
درخواست ارسال آمار مشخصات پروانه های صادراتی از محل ورود موقت که بر اساس کیل مصرف بیش از 80% کالاهای صادراتی از محل ورود موقت مواد اولیه برای پردازش تأمین گردیده است.
تاریخ: 4/12/1397
شماره: 1490725/97
پیرو بخشنامه های شماره 707048/97/197 مورخ 14/6/97 و 750583/97/208 مورخ 24/6/97 در خصوص الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات، با.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار