امروز
27 . 10 . 1399 Jan 16 2021

بخشنامه 364 سال 95 - واردات موز و صادرات سیب درختی

بخشنامه 364 سال 95 - واردات موز و صادرات سیب درختی

بخشنامه 364 سال 95 - واردات موز و صادرات سیب درختی

خلاصه:

بخشنامه 364 سال 95 - واردات موز و صادرات سیب درختی 11/11/1395 - 2088461/95

بخشنامه 364 سال 95 - واردات موز و صادرات سیب درختی

بخشنامه 364 سال 95 - ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح مآخذ حقوق ورودی موز و کاهش مآخذ به پنج درصد در صورت صادرات سیب درختی
تاریخ: 11/11/1395
شماره: 2088461/95
پیرو بخشنامه شماره 181496/95/320 مورخ 6/10/95 و بخشنامه شماره 203859/95/203125/73/359 مورخ 6/11/95 به پیوست تصویر مصوبه هیات محترم وزیران ... لینک بخشنامهاخبار