امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 365 سال 97 - معرفی نمونه امضا مجاز و حدود اختیارات آن برای صدور مجوزهای صادرات، واردات، کابوتاژ، معاوضه (سوآپ) فرآورده های نفتی

بخشنامه 365 سال 97 - معرفی نمونه امضا مجاز و حدود اختیارات آن برای صدور مجوزهای صادرات، واردات، کابوتاژ، معاوضه (سوآپ) فرآورده های نفتی

بخشنامه 365 سال 97 - معرفی نمونه امضا مجاز و حدود اختیارات آن برای صدور مجوزهای صادرات، واردات، کابوتاژ، معاوضه (سوآپ) فرآورده های نفتی

خلاصه:

بخشنامه 365 سال 97 - معرفی نمونه امضا مجاز و حدود اختیارات آن برای صدور مجوزهای صادرات، واردات، کابوتاژ، معاوضه (سوآپ) فرآورده های نفتی 7/12/1397 - 1507216/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 365 سال 97 - معرفی نمونه امضا مجاز و حدود اختیارات آن برای صدور مجوزهای صادرات، واردات، کابوتاژ، معاوضه (سوآپ) فرآورده های نفتی

بخشنامه 365 سال 97 - معرفی نمونه امضا مجاز و حدود اختیارات آن برای صدور مجوزهای صادرات، واردات، کابوتاژ، معاوضه (سوآپ) فرآورده های نفتی
تاریخ: 7/12/1397
شماره: 1507216/97
پیرو بخشنامه شماره 426521/97 مورخ 16/4/97، به پیوست تصویر نامه شماره 193992/1 مورخ 27/11/97 مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار