امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 374 سال 97 – ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده

بخشنامه 374 سال 97 – ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده

بخشنامه 374 سال 97 – ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده

خلاصه:

بخشنامه 374 سال 97 – ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده 13/12/1397 - 1545479/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 374 سال 97 – ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده

بخشنامه 374 سال 97 – ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده
ترخیص خودروهای وارد شده تا ۱۶ دی برای ثبت سفارش های بانکی مجاز است.
ترخیص خودروهای ثبت‌سفارش های بدون انتقال ارز قبض انبار تا تاریخ 97/05/16 ملاک عمل خواهد بود.
تاریخ: 13/12/1397
شماره: 1545479/97
پیرو بخشنامه های شماره 1302654/97/326 مورخ 23/10/97 و 1357943/97/338 مورخ 5/11/97 و 1402665/97/345 مورخ 14/11/97 به پیوست تصویر نامه شماره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار