امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 375 سال 97 - ابطال کد استاندارد سازی محصولات چند واحد تولیدی شرکت های پتروشیمی

بخشنامه 375 سال 97 - ابطال کد استاندارد سازی محصولات چند واحد تولیدی شرکت های پتروشیمی

بخشنامه 375 سال 97 - ابطال کد استاندارد سازی محصولات چند واحد تولیدی شرکت های پتروشیمی

خلاصه:

بخشنامه 375 سال 97 - ابطال کد استاندارد سازی محصولات چند واحد تولیدی شرکت های پتروشیمی 15/12/1397 - 1552813/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 375 سال 97 - ابطال کد استاندارد سازی محصولات چند واحد تولیدی شرکت های پتروشیمی

بخشنامه 375 سال 97 - ابطال کد استاندارد سازی محصولات چند واحد تولیدی شرکت های پتروشیمی
تاریخ: 15/12/1397
شماره: 1552813/97
پیرو بخشنامه شماره 1512889/97 مورخ 8/12/97 موضوع ابطال کدهای استاندارد سازی تعدادی از واحدهای تولیدی به پیوست تصویر نامه های شماره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار