امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 378 سال 97 – گروه های کالایی

بخشنامه 378 سال 97 – گروه های کالایی

بخشنامه 378 سال 97 – گروه های کالایی

خلاصه:

بخشنامه 378 سال 97 – گروه های کالایی 18/12/1397 - 1564201/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 378 سال 97 – گروه های کالایی

بخشنامه 378 سال 97 – گروه های کالایی
تاکید بر ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی گروه یک کالایی و کالاهای وارداتی از محل ارز نیمایی بر اساس فهرست گروه های کالایی ابلاغ شده مطابق بخشنامه های 98 و  238 و  و 210 و 151 سال جاری و اصلاحیه های آتی
تاریخ: 18/12/1397
شماره: 1564201/97
پیرو بخشنامه شماره 128297/97 مورخ 13/10/97 موضوع ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی گروه یک کالایی و کالاهای وارداتی از محل ارز نیمایی، تاکید میگردد،... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار