امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 382 سال 97 - اعلام کیل مصرف باطری فرسوده جهت تولید شمش سرب

بخشنامه 382 سال 97 - اعلام کیل مصرف باطری فرسوده جهت تولید شمش سرب

بخشنامه 382 سال 97 - اعلام کیل مصرف باطری فرسوده جهت تولید شمش سرب

خلاصه:

بخشنامه 382 سال 97 - اعلام کیل مصرف باطری فرسوده جهت تولید شمش سرب 18/12/1397 - 1571144/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 382 سال 97 - اعلام کیل مصرف باطری فرسوده جهت تولید شمش سرب

بخشنامه 382 سال 97 - اعلام کیل مصرف باطری فرسوده جهت تولید شمش سرب
تاریخ: 18/12/1397
شماره: 1571144/97
پیرو بخشنامه شماره 985781/97 مورخ 15/8/97 در خصوص میزان مجاز به صادرات شمش سرب از محل ورود موقت یک تن باطری قراضه، به پیوست تصویر نامه شماره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار