امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 385 سال 97 - رفع ابهامات گمرکات اجرایی جهت ترخیص خودروهای سواری

بخشنامه 385 سال 97 - رفع ابهامات گمرکات اجرایی جهت ترخیص خودروهای سواری

بخشنامه 385 سال 97 - رفع ابهامات گمرکات اجرایی جهت ترخیص خودروهای سواری

خلاصه:

بخشنامه 385 سال 97 - رفع ابهامات گمرکات اجرایی جهت ترخیص خودروهای سواری 19/12/1397 - 1579251/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 385 سال 97 - رفع ابهامات گمرکات اجرایی جهت ترخیص خودروهای سواری

بخشنامه 385 سال 97 - رفع ابهامات گمرکات اجرایی جهت ترخیص خودروهای سواری
تاریخ: 19/12/1397
شماره: 1579251/97
پیرو بخشنامه های صادره به ردیف های 1302654/97/326 مورخ 23/10/97 و 1357943/97/338 مورخ 6/11/97 و 1402665/97/345 مورخ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 اخبار