امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 386 سال 97 - مستثنی شدن شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران از انجام ثبت سفارش

بخشنامه 386 سال 97 - مستثنی شدن شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران از انجام ثبت سفارش

بخشنامه 386 سال 97 - مستثنی شدن شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران از انجام ثبت سفارش

خلاصه:

بخشنامه 386 سال 97 - مستثنی شدن شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران از انجام ثبت سفارش 19/12/1397 - 1579407/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 386 سال 97 - مستثنی شدن شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران از انجام ثبت سفارش

بخشنامه 386 سال 97 - مستثنی شدن شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران از انجام ثبت سفارش
تاریخ: 19/12/1397
شماره: 1579407/97
به پیوست تصویر نامه های شماره 145355/60 مورخ 3/6/97 و 325150/60 مورخ 18/12/97 دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع مستثنی بودن... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار