امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 388 سال 97 - ارسال آخرین فهرست ویرایش گروه های کالایی تا تاریخ 16 بهمن 97

بخشنامه 388 سال 97 - ارسال آخرین فهرست ویرایش گروه های کالایی تا تاریخ 16 بهمن 97

بخشنامه 388 سال 97 - ارسال آخرین فهرست ویرایش گروه های کالایی تا تاریخ 16 بهمن 97

خلاصه:

بخشنامه 388 سال 97 - ارسال آخرین فهرست ویرایش گروه های کالایی تا تاریخ 16 بهمن 97 تغییر مجدد گروه کالایی 8 ردیف تعرفه (کره بسته بندی، لپه، نخود رسمی، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، عدس، چای کوبیده و انواع چای سیاه) از گروه 2 به گروه یک کالایی 21/12/1397 - 1586943/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 388 سال 97 - ارسال آخرین فهرست ویرایش گروه های کالایی تا تاریخ 16 بهمن 97

بخشنامه 388 سال 97 - ارسال آخرین فهرست ویرایش گروه های کالایی تا تاریخ 16 بهمن 97
♦️ تغییر مجدد گروه کالایی 8 ردیف تعرفه (کره بسته بندی، لپه، نخود رسمی، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، عدس، چای کوبیده و انواع چای سیاه) از گروه 2 به گروه یک کالایی
تاریخ: 21/12/1397
شماره: 1586943/97
پیرو بخشنامه شماره 1462681/97/355 مورخ 29/11/97 ضمن ارسال فهرست آخرین ویرایش گروه های کالایی تا تاریخ 6/11/97 موضوع نامه شماره 292077/60 مورخ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار