امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 390 سال 97 – رای دیوان عدالت اداری با شکایت شرکت آسیا فراز ایرانیان

بخشنامه 390 سال 97 – رای دیوان عدالت اداری با شکایت شرکت آسیا فراز ایرانیان

بخشنامه 390 سال 97 – رای دیوان عدالت اداری با شکایت شرکت آسیا فراز ایرانیان

خلاصه:

بخشنامه 390 سال 97 - رای دیوان عدالت اداری با شکایت شرکت آسیا فراز ایرانیان 20/12/1397 - 1586935/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 390 سال 97 – رای دیوان عدالت اداری با شکایت شرکت آسیا فراز ایرانیان

بخشنامه 390 سال 97 - ابطال فراز آخر بند 2 بخشنامه شماره 293 مورخ 1394/09/08 در قسمت عدم شمول ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رای دیوان عدالت اداری با شکایت شرکت آسیا فراز
تاریخ: 20/12/1397
شماره: 1586935/97
پیرو بخشنامه شماره 169671/73/293 مورخ 8/9/94 بپیوست تصویر نامه شماره 9609980905800919 مورخ 29/5/97 شعبه اول اجرای احکام... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار