امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 392 سال 97 - فهرست تعرفه های مشمول اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی

 بخشنامه 392 سال 97 - فهرست تعرفه های مشمول اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی

بخشنامه 392 سال 97 - فهرست تعرفه های مشمول اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی

خلاصه:

بخشنامه 392 سال 97 - فهرست تعرفه های مشمول اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی 20/12/1397 - 1586677/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

 بخشنامه 392 سال 97 - فهرست تعرفه های مشمول اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی

بخشنامه 392 سال 97 - فهرست تعرفه های مشمول اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی
تاریخ: 20/12/1397
شماره: 1586677/97
به پیوست تصویر نامه شماره 310302/60 مورخ 4/12/97 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره 192650/11/16 مورخ 7/11/97 سازمان... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار