امروز
27 . 10 . 1399 Jan 16 2021

بخشنامه 394 سال 93 – تبصره ماده 14 قانون بودجه سال 1393

بخشنامه 394 سال 93 – تبصره ماده 14 قانون بودجه سال 1393

بخشنامه 394 سال 93 – تبصره ماده 14 قانون بودجه سال 1393

خلاصه:

بخشنامه 394 سال 93 – تبصره ماده 14 قانون بودجه سال 1393 10/9/1393 - 167831/93 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 394 سال 93 – تبصره ماده 14 قانون بودجه سال 1393

بخشنامه 394 سال 93 – تبصره ماده 14 قانون بودجه سال 1393
تاریخ: 10/9/1393
شماره: 167831/93
پیرو بخشنامه شماره 25861/93/25180/113/945/73/56 مورخ 16/2/93 در مورد تبصره ماده 14 قانون بودجه سال 1393 کل کشور به پیوست تصویر نامه..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار