امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 396 سال 97 - کیل مصرف مواد معدنی حاوی سرب در تولید انواع کنستانتره سرب

بخشنامه 396 سال 97 - کیل مصرف مواد معدنی حاوی سرب در تولید انواع کنستانتره سرب

بخشنامه 396 سال 97 - کیل مصرف مواد معدنی حاوی سرب در تولید انواع کنستانتره سرب

خلاصه:

بخشنامه 396 سال 97 - کیل مصرف مواد معدنی حاوی سرب در تولید انواع کنستانتره سرب 26/12/1397 - 1617686/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 396 سال 97 - کیل مصرف مواد معدنی حاوی سرب در تولید انواع کنستانتره سرب

بخشنامه 396 سال 97 - کیل مصرف مواد معدنی حاوی سرب در تولید انواع کنستانتره سرب
تاریخ: 26/12/1397
شماره: 1617686/97
به پیوست تصویر نامه شماره 331661/60 مورخ 22/12/97 مدیر کل محترم صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص کیل مصرف مواد معدنی... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار