امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 400 سال 97 - پیگیری اعلام وصول برخی اظهارنامه های صادراتی

بخشنامه 400 سال 97 - پیگیری اعلام وصول برخی اظهارنامه های صادراتی

بخشنامه 400 سال 97 - پیگیری اعلام وصول برخی اظهارنامه های صادراتی

خلاصه:

بخشنامه 400 سال 97 - پیگیری اعلام وصول برخی اظهارنامه های صادراتی 28/12/1397 - 1640483/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 400 سال 97 - پیگیری اعلام وصول برخی اظهارنامه های صادراتی

بخشنامه 400 سال 97 - پیگیری اعلام وصول برخی اظهارنامه های صادراتی
تاریخ: 28/12/1397
شماره: 1640483/97
پیرو بخشنامه های منتهی به 165162/97 مورخ 18/2/97 موضوع تاکید بر لزوم پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی، با بررسی صورت گرفته در... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار