امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 401 سال 97 - ضوابط صادرات کینوا تولید داخل

بخشنامه 401 سال 97 - ضوابط صادرات کینوا تولید داخل

بخشنامه 401 سال 97 - ضوابط صادرات کینوا تولید داخل

خلاصه:

بخشنامه 401 سال 97 - ضوابط صادرات کینوا تولید داخل 28/12/1397 - 1641987/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 401 سال 97 - ضوابط صادرات کینوا تولید داخل

بخشنامه 401 سال 97 - ضوابط صادرات کینوا تولید داخل
تاریخ: 28/12/1397
شماره: 1641987/97
به پیوست تصویر نامه شماره 333205/60 مورخ 25/12/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار