امروز
14 . 9 . 1399 Dec 4 2020

بخشنامه 403 سال 95 - تعرفه های 7209 و 7213 بند 3 فصل 72

بخشنامه 403 سال 95 - تعرفه های 7209 و 7213 بند 3 فصل 72

بخشنامه 403 سال 95 - تعرفه های 7209 و 7213 بند 3 فصل 72

خلاصه:

بخشنامه 403 سال 95 - ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص اضافه شدن رديف تعرفه های 7209 و 7213 به بند 3 مندرجات ذيل يادداشت فصل 72 9/12/1395 - 230848/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 403 سال 95 - تعرفه های 7209 و 7213 بند 3 فصل 72

بخشنامه 403 سال 95 - ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص اضافه شدن رديف تعرفه های 7209 و 7213 به بند 3 مندرجات ذيل يادداشت فصل 72
تاریخ: 9/12/1395
شماره: 230848/95
به پیوست تصویر نامه شماره 72551/219/95 مورخ 2/12/95 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر مصوبه شماره .... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار