امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه122 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-ورود تلفن همراه توسط مسافر-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه122 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-ورود تلفن همراه توسط مسافر-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه122 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-ورود تلفن همراه توسط مسافر-تهران پیشرو-ترخیص کالا

خلاصه:

ضوابط جدید ورود تلفن همراه توسط مسافر از امروز 12 مهر ماه 99 اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین صرفا در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می گردد و ...

بخشنامه122 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-ورود تلفن همراه توسط مسافر-تهران پیشرو-ترخیص کالا


بخشنامه 122 - سال 99

ضوابط جدید ورود تلفن همراه توسط مسافر از امروز 12 مهر ماه 99
 

♦ اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین صرفا در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می گردد
♦ پ.ن : بر اساس بخشنامه های قبلی نرخ ارز مورد محاسبه جهت حقوق ورودی و ... تلفن همراه مسافری نرخ ارز سامانه سنا می باشد

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه 122 سال 99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت واردات و ترخیص کالا👉اخبار