امروز
1402/9/13 Dec 4 2023

بخشنامه127 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-ابلاغ نامه صمت به گمرک-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه127 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-ابلاغ نامه صمت به گمرک-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه127 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-ابلاغ نامه صمت به گمرک-تهران پیشرو-ترخیص کالا

خلاصه:

ابلاغ نامه صمت به گمرک لزوم اصلاحیه ثبت سفارش جهت کالاهایی که حین تشریفات گمرکی و بر اساس بررسی های تعرفه ای، ردیف تعرفه آنها تغییر یابند هر نوع تغییر تعرفه در داخل یک گروه کالایی یا بین گروههای کالایی ( افرایشی یا کاهشی ) نیاز به اصلاح ثبت سفارش دارد ترخیص درصدی بدون ....

بخشنامه127 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-ابلاغ نامه صمت به گمرک-تهران پیشرو-ترخیص کالا


بخشنامه 127 - سال 99

ابلاغ نامه صمت به گمرک
♦ لزوم اصلاحیه ثبت سفارش جهت کالاهایی که حین تشریفات گمرکی و بر اساس بررسی های تعرفه ای، ردیف تعرفه آنها تغییر یابند
♦ هر نوع تغییر تعرفه در داخل یک گروه  کالایی یا بین گروههای کالایی ( افرایشی یا کاهشی ) نیاز به اصلاح ثبت سفارش دارد
♦ ترخیص درصدی بدون اصلاح ثبت سفارش مجار نخواهد بود

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه 127- سال 99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت واردات و ترخیص کالا👉اخبار