امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه129 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-خودرو های اظهار شده به گمرک-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه129 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-خودرو های اظهار شده به گمرک-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه129 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-خودرو های اظهار شده به گمرک-تهران پیشرو-ترخیص کالا

خلاصه:

درخواست آمار خودرو هایی که به گمرک اظهار شده و ترخیص نشده اند و ...

بخشنامه129 سال99 - بخشنامه گمرکی-بخشنامه-خودرو های اظهار شده به گمرک-تهران پیشرو-ترخیص کالا


بخشنامه 129 - سال 99

♦ درخواست آمار خودرو هایی که به گمرک اظهار شده و ترخیص نشده اند.

○○○ جهت دانلود فایل بخشنامه 129 سال 99، کلیک نمایید ○○○

👈تهران پیشرو، شرکت واردات و ترخیص کالا👉اخبار