امروز
1403/2/1 Apr 20 2024

تصویب نامه هیئت وزیران الحاق متنی به عنوان بند 3 به تصویب نامه موضوع تعیین میزان تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور

تصویب نامه هیئت وزیران الحاق متنی به عنوان بند 3 به تصویب نامه موضوع تعیین میزان تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور

تصویب نامه هیئت وزیران الحاق متنی به عنوان بند 3 به تصویب نامه موضوع تعیین میزان تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور

خلاصه:

تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص الحاق متنی به عنوان بند 3 به تصویب نامه موضوع تعیین میزان تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور...

تصویب نامه هیئت وزیران الحاق متنی به عنوان بند 3 به تصویب نامه موضوع تعیین میزان تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور

تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص
الحاق متنی به عنوان بند 3 به تصویب نامه موضوع تعیین میزان تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور

بند 3-کالاهایی که مطابق تبصره 4 ماده 60 ق.ا.گ
از محدوده منطقه اول ویژه اقتصادی بندر بوشهر به محدوده منطقه دوم ویژه اقتصادی بوشهر عبور داده میشوند،
با رعایت مقررات مربوط مشمول تخفیف سود بازرگانی موضوع بند 1 میباشند.
اخبار