امروز
1403/2/1 Apr 20 2024

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین کالای توری فسفر برنز مورد مصرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین کالای توری فسفر برنز مورد مصرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین کالای توری فسفر برنز مورد مصرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

خلاصه:

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین کالای توری فسفر برنز مورد مصرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تولید قالب اسکناس و اوراق امنیتی به عنوان اولویت کالایی 2...

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین کالای توری فسفر برنز مورد مصرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص
تعیین کالای توری فسفر برنز مورد مصرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
به منظور تولید قالب اسکناس و اوراق امنیتی به عنوان اولویت کالایی 2اخبار