امروز
1403/2/1 Apr 20 2024

تصویب نامه هیئت وزیران الحاق یک بند به ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تصویب نامه هیئت وزیران الحاق یک بند به ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تصویب نامه هیئت وزیران الحاق یک بند به ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

خلاصه:

تصویب نامه هیئت وزیران موضوع الحاق یک بند به ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز...

تصویب نامه هیئت وزیران الحاق یک بند به ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تصویب نامه هیئت وزیران موضوع
الحاق یک بند به ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزاخبار