امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

تصویب نامه هیئت وزیران میزان قطعی عوارض صادراتی بند ژ تبصره 6 قانون بودجه

تصویب نامه هیئت وزیران میزان قطعی عوارض صادراتی بند ژ تبصره 6 قانون بودجه

تصویب نامه هیئت وزیران میزان قطعی عوارض صادراتی بند ژ تبصره 6 قانون بودجه

خلاصه:

تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص میزان قطعی عوارض صادراتی موضوع بند ژ تبصره 6 قانون بودجه 1403...

تصویب نامه هیئت وزیران میزان قطعی عوارض صادراتی بند ژ تبصره 6 قانون بودجه

تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص
میزان قطعی عوارض صادراتی موضوع بند ژ تبصره 6 قانون بودجه 1403

دانلود تصویب نامهاخبار