امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

تصویب نامه هیئت وزیران نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تصویب نامه هیئت وزیران نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تصویب نامه هیئت وزیران نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

خلاصه:

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز/ نحوه تشکیل و اداره جلسات و ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد مذکور...

تصویب نامه هیئت وزیران نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص
نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،
نحوه تشکیل و اداره جلسات و ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و
شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد مذکور


دانلود تصویب نامهاخبار