امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

تصویب نامه در خصوص تعیین نقطه مرزی کوزه رش

تصویب نامه در خصوص تعیین نقطه مرزی کوزه رش

تصویب نامه در خصوص تعیین نقطه مرزی کوزه رش

خلاصه:

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین نقطه مرزی کوزه رش در استان آذربایجان غربی به عنوان راه مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر...

تصویب نامه در خصوص تعیین نقطه مرزی کوزه رش

تصویب نامه هیات وزیران
درخصوص تعیین نقطه مرزی کوزه رش در استان آذربایجان غربی به عنوان راه مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر
اخبار