امروز
1403/2/1 Apr 20 2024

تفویض اختیار ورود موقت و تمدید کانتینر خالی متعلق به شرکت های حمل و نقل بین المللی

تفویض اختیار ورود موقت و تمدید کانتینر خالی متعلق به شرکت های حمل و نقل بین المللی

تفویض اختیار ورود موقت و تمدید کانتینر خالی متعلق به شرکت های حمل و نقل بین المللی

خلاصه:

تفویض اختیار ورود موقت و تمدید کانتینر خالی متعلق به شرکت های حمل و نقل بین المللی به مدت یک سال و تمدید طی دوره های یک ساله و حداکثر به مدت سه سال...

تفویض اختیار ورود موقت و تمدید کانتینر خالی متعلق به شرکت های حمل و نقل بین المللی

تفویض اختیار ورود موقت و تمدید کانتینر خالی متعلق به شرکت های حمل و نقل بین المللی به مدت یک سال و
تمدید طی دوره های یک ساله و حداکثر به مدت سه سالاخبار