امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1402

دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1402

دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1402

خلاصه:

دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور. تکلیف گمرک در ارائه گزارش واردات گوشی های تلفن همراه...

دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1402

دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

دانلود تصویب نامهاخبار