امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

لزوم اخذ میزان عوارض نیم درصد آب مجازی برای محصولات کشاورزی و غذایی تا ابلاغ جداول تفصیلی قانون بودجه 1403

لزوم اخذ میزان عوارض نیم درصد آب مجازی برای محصولات کشاورزی و غذایی تا ابلاغ جداول تفصیلی قانون بودجه 1403

لزوم اخذ میزان عوارض نیم درصد آب مجازی برای محصولات کشاورزی و غذایی تا ابلاغ جداول تفصیلی قانون بودجه 1403

خلاصه:

دستورالعمل اجرایی/ لزوم اخذ میزان عوارض نیم درصد آب مجازی برای محصولات کشاورزی و غذایی تا ابلاغ جداول تفصیلی قانون بودجه 1403...

لزوم اخذ میزان عوارض نیم درصد آب مجازی برای محصولات کشاورزی و غذایی تا ابلاغ جداول تفصیلی قانون بودجه 1403

دستورالعمل اجرایی
لزوم اخذ میزان عوارض نیم درصد آب مجازی برای محصولات کشاورزی و غذایی
تا ابلاغ جداول تفصیلی قانون بودجه 1403
اخبار