امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

معافیت از پرداخت عوارض صادراتی کالا از محل ورود موقت

معافیت از پرداخت عوارض صادراتی کالا از محل ورود موقت

معافیت از پرداخت عوارض صادراتی کالا از محل ورود موقت

خلاصه:

با پیگیری های گمرک صادرت کالا از محل ورود موقت از پرداخت عوارض صادراتی معاف شد...

معافیت از پرداخت عوارض صادراتی کالا از محل ورود موقت

با پیگیری های گمرک
صادرت کالا از محل ورود موقت از پرداخت عوارض صادراتی معاف شد
اخبار