امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

تصویب نامه عدم ممانعت اعتبار ردیف شماره (530000-15) جدول شماره 9قانون بودجه 1402

تصویب نامه عدم ممانعت اعتبار ردیف شماره (530000-15) جدول شماره 9قانون بودجه 1402

تصویب نامه عدم ممانعت اعتبار ردیف شماره (530000-15) جدول شماره 9قانون بودجه 1402

خلاصه:

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص عدم ممانعت اعتبار ردیف شماره (15-530000) جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1402 کل کشور از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند...

تصویب نامه عدم ممانعت اعتبار ردیف شماره (530000-15) جدول شماره 9قانون بودجه 1402

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص
عدم ممانعت اعتبار ردیف شماره (15-530000) جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1402 کل کشور
از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند.

اخبار