امروز
1403/3/9 May 29 2024

بخشنامه دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران

بخشنامه دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران

بخشنامه دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران

خلاصه:

​در خصوص کنترل و بازبینی اظهارنامه های اظهار و ترخیص شده از ابتدای سال جاری به منظور اعمال افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بمیزان ۱۰ درصد...

بخشنامه دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران


در خصوص کنترل و بازبینی اظهارنامه های اظهار و ترخیص شده از ابتدای سال جاری به منظور اعمال افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بمیزان ۱۰ درصد
اخبار