امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

اضافه شدن یک بند به شرایط ترخیص کالا با کارت بازرگانی منقضی شده

اضافه شدن یک بند به شرایط ترخیص کالا با کارت بازرگانی منقضی شده

اضافه شدن یک بند به شرایط ترخیص کالا با کارت بازرگانی منقضی شده

خلاصه:

اضافه شدن یک بند به شرایط ترخیص کالا با کارت بازرگانی منقضی شده...

اضافه شدن یک بند به شرایط ترخیص کالا با کارت بازرگانی منقضی شده


دانلود اطلاعیه گمرکی
📥


مرتبط: 👇

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و وارداتکافه تجارت