امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه میزان عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند ژ تبصره 6

بخشنامه میزان عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند ژ تبصره 6

بخشنامه میزان عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند ژ تبصره 6

خلاصه:

بخشنامه میزان عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند ژ تبصره 6 قانون بودجه سال 1403...

بخشنامه میزان عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند ژ تبصره 6

بخشنامه میزان عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام
موضوع بند ژ تبصره 6 قانون بودجه سال 1403


دانلود بخشنامه
👇بخشنامه مرتبط

تصویب نامه هیئت وزیران میزان قطعی عوارض صادراتی بند ژ تبصره 6 قانون بودجهاخبار