امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

بخشنامه 150 سال 96 - مجوز محیط زیست کالاهای ضمایم 3 و 4 کتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 150 سال 96 - مجوز محیط زیست کالاهای ضمایم 3 و 4 کتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 150 سال 96 - مجوز محیط زیست کالاهای ضمایم 3 و 4 کتاب مقررات صادرات و واردات

خلاصه:

بخشنامه 150 سال 96 - مجوز محیط زیست کالاهای ضمایم 3 و 4 کتاب مقررات صادرات و واردات 96/6233662 - 1396/6/25 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 150 سال 96 - مجوز محیط زیست کالاهای ضمایم 3 و 4 کتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 150 سال 96 - تاکید بر رعایت بخشنامه های سریال 40 سال 94 و 307 سال 95 و 107 سال 96 در خصوص مجوز محیط زیست کالاهای ضمایم 3 و 4 کتاب مقررات صادرات و واردات و کالاهای دارای ردیف مشترک با آن کالاها
تاریخ: 25/6/96
شماره: 623662/96
ضمن ارسال نامه شماره 15868/96 مورخ 28/4/96 و 7057/96 مورخ 27/2/96 سازمان حفاظت محیط زیست موضوع مجوز های مربوط به کالا های مشمول کنوانسیون های شیمیایی در پنجره واحد تجارت فرامرزی به آگاهی می رساند با توجه به... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

اخبار